Talman

Fullmäktiges talman är sedan 2005  Jens Andersson. Till sin hjälp har han en vice talman, som väljs för varje sammanträde, och Föreningens sekreterare.

Fullmäktigesammanträde ledes av talmannen, vilken har att justera röstlängden, påfordra beslut huruvida sammanträdet är behörigen utlyst, förrätta val av två justeringsmän, tillika rösträknare, samt vice talman för sammanträdet. Vid ordinarie talmans förfall äger Fullmäktige förrätta val av talman för sammanträdet.

Tidigare talmän

1978-2000 Jan-Erik Frödin

2001-2002 Fredrik Erlandssom

2003-2005 Carl Tullus

Copyright © 2015 Medicinska Föreningen | Coinlex Webdesign